วันออกพรรษา
           วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือราวเดือนตุลาคม

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ
        
วันออกพรรษา เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา ของพระภิกษุที่อยู่ร่วมกันในวัด หรือสถานที่ซึ่งอธิษฐานเข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆธรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา คือ เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป จะอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในเรื่องราวเกี่ยวกับความประพฤติต่าง ๆ นับตั้งแต่พระสังฆเถระ ได้แก่ พระภิกษุผู้มีอาวุโสสูงลงมา จะสามารถว่ากล่าวตักเตือน หรือเปิดโอกาสให้ซักถาม ข้อสงสัยซึ่งกันและกัน
         การกระทำมหาปวารณา เป็นการทำสังฆกรรม อย่างหนึ่ง แทนการสวดพระปาฏิโมกข์ (พระวินัย) ที่ได้กระทำกันทุก ๆ ๑๕ วันในช่วงเข้าพรรษา

การประกอบพิธีในวันออกพรรษา
        การประกอบพิธีในวันสำคัญนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชน จะนิยมทำบุญกุศล เป็นกรณีพิเศษ เช่น ตักบาตรในตอนเช้า ถวายสังฆทาน ไปทำบุญที่วัด ถวายภัตรหาร ฟังพระธรรมเทศนา และมีการตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้น